Al llarg de la nostra vida, hem de prendre les decisions adequades per aconseguir una jubilació tranquil·la i gaudir al màxim del nostre merescut retir. Tot i això, dependre únicament de la pensió pública pot causar cert estrès i incertesa. Per això, hi ha alternatives per treure més partit al nostre patrimoni en determinades situacions i una de les menys conegudes és la contractació d’una hipoteca inversa.

Què és una hipoteca inversa?

Una hipoteca inversa és un préstec hipotecari mitjançant el qual el banc et proporciona una renda periòdica o un crèdit únic, utilitzant el teu habitatge com a aval. Funciona exactament al revés que una hipoteca tradicional: en lloc de sol·licitar diners per comprar una casa, es percep una quantitat corresponent al valor del teu habitatge, mentre en pots seguir gaudint. De vegades, es prefereix optar per aquest tipus de producte en lloc de la nua propietat, ja que en una hipoteca inversa la propietat no canvia de nom i no es perd la possessió de l’habitatge. Aquest pot ser un punt a considerar si el sol·licitant té fills, ja que també s’hereten els deutes pertinents. L’import de la renda de la hipoteca inversa va directament lligat al valor de l’habitatge, l’edat del sol·licitant i el format en què es cobrarà el préstec mensual, trimestral o cobrament únic.

Requisits imprescindibles per sol·licitar una hipoteca inversa
Els bancs no solen oferir aquest tipus de préstecs amb facilitat i només s’hi pot accedir en el cas que es reuneixin certs requisits:

  • Ser més gran de 65 anys o estar en situació de dependència extrema.
  • Comptar amb un habitatge en propietat. Si es tracta de la residència habitual del sol·licitant, cal evitar pagar l’impost d’actes jurídics documentats. No obstant, un segon habitatge és vàlid.
  • Que l’habitatge estigui lliure de càrregues, i cal cancel·lar préstecs hipotecaris abans de la sol·licitud.

A aquests requisits podem afegir la preferència dels bancs per habitatges d’alt valor, amb els quals es pugui aprofitar més la rendibilitat en cas que s’hagi de protegir.

És una hipoteca inversa la millor opció?

Decidir si val o no la pena sol·licitar aquest tipus de producte dependrà molt de la situació de cada pensionista. Hi ha alguns avantatges fiscals, entre ells l’exempció d’impostos en considerar-se un crèdit i no una renda.

També pot ser beneficiosa si el sol·licitant és més gran de 75 anys, ja que es cobraran rendes d’un valor més alt que si se sol·licita als 65.

De tota manera, abans de tenir al cap una hipoteca inversa com a solució a una jubilació esplaiada, és preferible concentrar-se a crear una cartera d‟inversió equilibrada i constant al llarg de la nostra vida laboral.

InversionesBCN